Bieżące wydarzenia,  Sprawozdania,  Wydarzenia

Sprawozdanie za 2022 rok

12 kwietnia odbyło sią sprawozdawczo-wyborcze Walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, na którym zostały zatwierdzone sprawozdania (merytoryczne i finansowe) z działalności w 2022 r. Zostały również wręczone wyróżnienia przyznane przez Radę TMZT. Wyróżnienie “Denar Tczewski – Samborową Podziękę”wręczono zasłużonym członkom Towarzystwa: kol. Irenie Markowskiej, kol. Adamowi Przybyłowskiemu i kol. Wojciechowi Galińskiemu.

Rada TMZT przyznała w tym roku  to wyróżnienie również dr. Krzysztofowi Kordzie, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Nagroda zostanie przekazana 10 maja br. podczas obchodów Dnia Bibliotekarza. Gratulujemy wyróżnionym!

Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium członkom Rady za rok 2022 i za całą kadencję 2019-2023. Na nowa kadencję obejmująca lata 2023-2027 do władz Towarzystwa zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej: Edwin Kreft, przewodniczący; Aleksander Markowski, zastępca przewodniczącego i Grażyna Sołtanowicz, sekretarz. Do Rady Towarzystwa zostali wybrani: Janusz Landowski, prezes; Eleonora Lewandowska, wiceprezes; Maria Wasiewicz – Galińska, wiceprezes; Aneta Gruszczyńska, skarbnik; Jarosław Bartoszewski, sekretarz oraz członkowie Rady – Teresa Chyła i Jolanta Jank.

Prezes Janusz Landowski podziękował członkom władz za owocną pracę w minionej kadencji oraz zapewnił o kontynuowaniu zadań w nowej kadencji 2023-2027.

Zatwierdzone sprawozdania zostały przesłane do Krajowej Agencji Skarbowej oraz do Narodowego Instytutu Wolności.

Rachunek zysków i strat

Bilans

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa