Bieżące wydarzenia

Walne Zebranie Członków TMZT – 24 czerwca

Na podstawie § 19 ust. 1 i 3 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Rada TMZT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Fabryki Sztuk w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 4.

Proponowany porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania (uchwała nr WZC/1/2021).
 5. Sprawozdanie merytoryczne Rady z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w roku 2020.
 6. Sprawozdanie finansowe TMZT za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TMZT.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 r. oraz przeznaczeniem nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2020 (uchwały nr WZC/2/2021, WZC/3/2021, WZC/4/2021).
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Rady TMZT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (uchwała nr WZC/5/2021).
 11. Przedstawienie propozycji zmian w statucie TMZT.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie TMZT (uchwała nr WZC/6/2021).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu TMZT (uchwała nr WZC/7/2021).
 15. Informacja z bieżącej działalności TMZT.
 16. Przedstawienie propozycji do planu działania TMZT na rok 2021.
 17. Wnioski z komisji uchwał i wniosków (dyskusja).
 18. Przyjęcie planu działania TMZT na rok 2021 (uchwała nr WZC/8/2021).
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Zakończenie obrad.

W imieniu Rady TMZT – Janusz Landowski Prezes TMZT