Bieżące wydarzenia,  Wydarzenia

Zwyczajne Walne Zebranie Członków – 27 kwietnia

Na podstawie § 19 ust. 1 i 3 oraz § 33 ust. 5 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Rada TMZT zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00, w sali konferencyjnej Fabryki Sztuk w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 4.

Proponowany porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania (uchwała nr WZC/1/2022).
 5. Sprawozdanie merytoryczne Rady z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w roku 2021.
 6. Sprawozdanie finansowe TMZT za rok 2021 i wniosek w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TMZT.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok, sprawozdania Komisji Rewizyjnej TMZT oraz przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2021 (uchwały nr WZC/2/2022, WZC/3/2022, WZC/4/2022, WZC/5/2022).
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Rady TMZT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (uchwała nr WZC/6/2022).
 11. Informacja z bieżącej działalności TMZT.
 12. Przedstawienie propozycji do planu działania TMZT na rok 2022.
 13. Wnioski z komisji uchwał i wniosków (dyskusja).
 14. Przyjęcie planu działania TMZT na rok 2022 (uchwała nr WZC/7/2022).
 15. Informacja o wyróżnieniach honorowych przyznanych przez Radę TMZT.
 16. Wolne wnioski i dyskusja.
 17. Zakończenie obrad.

W imieniu Rady TMZT – Janusz Landowski Prezes TMZT