Bieżące wydarzenia,  Wydarzenia

Sprawozdawczo – wyborcze zwyczajne walne zebranie członków – 12 kwietnia

Na podstawie § 19 ust. 1 i 3 oraz § 33 ust. 5 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Rada TMZT zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zwyczajne walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, które odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 16:30, w sali konferencyjnej Fabryki Sztuk w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 4.

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania (uchwała nr WZC/1/2023).
 5. Sprawozdanie merytoryczne Rady z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w roku 2022.
 6. Sprawozdanie finansowe TMZT za rok 2022 i wniosek w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TMZT.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 rok, sprawozdania Komisji Rewizyjnej TMZT oraz przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2022 (uchwały nr WZC/2/2023, WZC/3/2023, WZC/4/2023, WZC/5/2023).
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Rady TMZT za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (uchwała nr WZC/6/2023).
 11. Wręczenie wyróżnień honorowych przyznanych przez Radę TMZT.
 12. Podsumowanie XIII kadencji władz TMZT i informacja z bieżącej działalności TMZT.
 13. Przedstawienie propozycji do planu działania TMZT na rok 2023.
 14. Wnioski z komisji uchwał i wniosków (dyskusja).
 15. Przyjęcie planu działania TMZT na rok 2023 (uchwała nr WZC/7/2023).
 16. Wybory władz TMZT na XIV kadencję (2023-2027): podjęcie uchwały o składzie liczebnym Rady i Komisji Rewizyjnej (nr WZC/8/2023); zgłaszanie kandydatur do władz; przeprowadzenie wyborów; ogłoszenie wyników (uchwała nr WZC/9/2023); ukonstytuowanie się Rady i Komisji Rewizyjnej.
 17. Wolne wnioski i dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.

W imieniu Rady TMZT – Janusz Landowski  Prezes TMZT