Władze TMZT

Władze TMZT

Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków TMZT, zwoływane zgodnie ze Statutem co najmniej raz na rok.
Władzę wykonawczą stanowi Rada TMZT.

Skład członków Rady TMZT:
Prezes – Janusz Landowski, tel. 602-452-920
Wiceprezes – Eleonora Lewandowska, tel. 601-685-363
Wiceprezes – Maria Wasiewicz- Galińska
Sekretarz – Jarosław Bartoszewski, tel. 605-320-319
Skarbnik – Aneta Gruszczyńska
Członek Rady – Teresa Chyła
Członek Rady – Jolanta Jank

Funkcję kontrolną władzy pełni Komisja Rewizyjna, w składzie:
Przewodniczący – Edwin Kreft
Z-ca Przewodniczącego – Aleksander Markowski
Sekretarz – Grażyna Sołtanowicz